5 priorit pro novelu zákona o pedagogických pracovnících

Odborné stanovisko organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit!

Vláda Petra Fialy plánuje v následujících týdnech předložit návrh novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Novela zákona může do českého školství přinést řadu smysluplných a potřebných změn pro ředitele, učitele a žáky, kteří navíc v posledních dvou letech čelí dopadům covid-19 na výuku.

Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! se shodly na 5 prioritách, které by novela měla obsahovat:

Zavést podpůrné pozice sociální pedagog, školní psycholog, školní speciální pedagog, školský logoped.

V novele mají být definovány chybějící podpůrné pedagogické profese, jejichž nedostatek se na školách ještě více projevil v průběhu distanční výuky. Během pandemie byly české školy zavřené nejdéle v Evropě, což se negativně projevilo na psychice dětí i pedagogů. Podle červnového průzkumu PAQ Research příznaky deprese a úzkosti reportovalo 38 % učitelů a odborníci s ohledem na pandemii varují před nárůstem psychických problémů také u dětí a mládeže.

Legislativně ukotvit pozici provázejícího učitele.

Provázejícím učitelům dosud chybí systémová podpora, pro kterou je zásadní legislativní ukotvení této pozice v zákoně, stanovení požadavků na vstup do této role, snížení přímé pedagogické činnosti a zajištění další podpory. Provázející učitel je zkušený učitel, který provází studenty učitelství (budoucí učitele) na praxi ve škole a společně s nimi výuku plánuje a reflektuje. Zajišťuje tak kvalitu praxe a její smysluplné propojení s teoretickou výukou na fakultě. Ukotvení této role slibuje ostatně také Reforma profesní přípravy učitelů, která na MŠMT odstartovala na podzim.

Uzákonit adaptační období pro začínající učitele a zavést pozici uvádějícího učitele.

Všem začínajícím učitelům může být díky novele garantována doba 2 let adaptačního období, v němž̌ bude škola (zejm. uvádějící učitel) těmto učitelům poskytovat zvýšenou podporu. Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který začínajícímu učiteli pomáhá při vstupu do profese, seznamuje ho s fungováním školy a dává mu zpětnou vazbu na výuku. Toto opatření ulehčí začínajícím učitelům profesní začátky
a sníží riziko brzkého odchodu ze školství.

Ukotvit pozici třídního učitele.

Novela zákona legislativně ukotví pozici třídního učitele, specifikuje jeho činnosti a stanoví jeho nárok na příplatek podle pracovněprávních předpisů. Třídní učitelé jsou klíčoví pro vytvoření bezpečného prostředí a dobrého klimatu ve třídách. Podporují spolupráci mezi žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, a v neposlední řadě jsou také zodpovědní za administrativu a organizační záležitosti třídy. Právě ty v posledních dvou letech narostly vzhledem k distanční a hybridní výuce, testování žáků a komunikaci s hygienickými stanicemi.

Zákonně ukotvit 130 procent průměrné mzdy pro pedagogické pracovníky.

Garanci minimálního průměrného platu pedagogického pracovníka na 130 % průměrné mzdy v ČR vláda přislíbila již ve svém programovém prohlášení. Změna přinese stabilitu a vidinu odpovídajícího výdělku v době rostoucí inflace pro stávající pedagogy. Opatření rovněž přispěje k vyšší dlouhodobé atraktivitě učitelské profese a zájmu o ní. To je vzhledem k rychle stárnoucímu pedagogickému sboru důležitým systémovým krokem, abychom v budoucnu předešli plošnému nedostatku učitelů. Zároveň vláda rozhodnutím vyšle jasný signál, že na vzdělávání v ČR nebude šetřit, protože se jedná o klíčovou oblast pro prosperitu naší země.

Organizace podílející se na stanovisku:

Učitel naživo je nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů jsme vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.  

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.  

Otevřeno je hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách, které usiluje o proměnu vzdělávání budoucích učitelů.  

Začni učit! je vlajkovým projektem z.s. Výluka. Provázíme potenciální učitele od první myšlenky na školství, přes výběr pedagogické kvalifikace, až po výběr a nástup do školy. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.