Kompetenční rámec

Co se mají studenti a studentky učitelství naučit? Jakými učiteli mají být? V Česku na tyto otázky donedávna neexistovaly žádné jasné odpovědi. To se nyní podařilo změnit. 🔥

1

Jaké změny se dějí?

Ministerstvo školství 13. října 2023 představilo nový Kompetenční rámec, podle nějž bude pokračovat Reforma přípravy učitelů a podle nějž se má celé české vzdělávání učitelů proměnit. Přečtěte si naše prohlášení:

Nový Kompetenční rámec je příležitostí změnit, jak se v Česku učí

2

Co mají učitelé a učitelky nově umět?

Nový Kompetenční rámec stanovuje 18 kompetencí, které by si měl postupně osvojit každý, kdo chce učit děti ve škole. Vzdělávat se podle něj budou studenti na fakultách i začínající učitelé v praxi.

Obsah Kompetenčního rámce popisujeme níže na této stránce.

Nový rámec stanoví 18 kompetencí, které směřují k dopadu na učení dětí.

Kompetence jdou od oboru a jeho výuky, přes pedagogiku, psychologii, spolupráci až po profesní sebepojetí a rozvoj. Jsou následující:

1. Vyučované obory a jejich zprostředkování žákům a žákyním

1.1. Rozumím vyučovaným oborům a dále se v nich rozvíjím.

1.2. Didakticky zprostředkuji obsah vyučovaných oborů žákům a žákyním v souladu s jejich vzdělávacími potřebami.

2. Plánování, vedení a reflexe výuky

2.1. Nastavuji cíle výuky a vedu k nastavování vlastních cílů také žáky a žákyně.

2.2. Poznávám vzdělávací potřeby žáků a žákyň a plánuji výuku tak, aby každému žákovi a žákyni umožňovala aktivně se zapojit a dosahovat stanovených cílů.

2.3. Podporuji u žáků a žákyň zvídavost a motivaci k učení.

2.4. Efektivně vedu výuku a v jejím průběhu zjišťuji míru porozumění žáků a žákyň a reaguji na jejich potřeby.

2.5. Reflektuji výuku a vyhodnocuji dosahování stanovených cílů.

3. Prostředí pro učení

3.1. Vytvářím bezpečné prostředí pro učení.

3.2. Vedu žáky a žákyně k chování podporujícímu učení a ke spolupráci.

3.3. Zajišťuji vhodné uspořádání fyzického prostoru i digitálního prostředí, kde se učení odehrává.

4. Zpětná vazba a hodnocení

4.1. Hodnotím na základě kritérií a vedu k tomu také žáky a žákyně.

4.2. Poskytuji a přijímám zpětnou vazbu a vedu k tomu také žáky a žákyně.

4.3. Vedu žáky a žákyně k reflexi jejich učení.

5. Profesní spolupráce

5.1. Spolupracuji s kolegy a kolegyněmi ve prospěch žáků a žákyň a společného profesního růstu.

5.2. Spolupracuji s rodiči a širší komunitou školy v zájmu žáků a žákyň.

6. Profesní sebepojetí, rozvoj, etika a duševní zdraví

6.1. Systematicky pracuji na utváření svého sebepojetí v roli učitele či učitelky a na svém profesním rozvoji.

6.2. Odpovědně pracuji s informacemi a s digitálními nástroji, vedu žáky a žákyně k demokratickým hodnotám a jednám v souladu s profesní etikou.

6.3. Systematicky pečuji o své duševní zdraví a psychohygienu.

Kompetence jsou výsledkem práce autorského týmu a shody fakult a ministerstva, které je schválilo a vydalo.
Citujeme je z Kompetenčního rámce (Bořkovec a kolektiv, 2023, MŠMT), který je volně dostupný:

Kompetence jsou podrobně rozpracovány a připraveny přímo pro studenty.

Každá kompetence je definována a rozpracována do dílčích bodů pro jednotlivé úrovně učitelského vzdělávání.

Představu nabízí kompetence k utváření bezpečného prostředí, jemuž se jako Otevřeno obzvlášť věnujeme:

Jednotlivé kompetence a jejich dílčí body jsou též vysázeny jako kartičky určené k formativní práci na vlastním seberozvoji.

Kompetenční rámec je velká, otevřená příležitost.

Od Kompetenčního rámce je ke kompetentním učitelům a učitelkám daleká cesta. Neobejde se bez toho, že jej všichni přijmeme za svůj, zaměříme na něj vlastní učitelské vzdělávání a proměníme podle něj náplň a provedení celých studijních programů. Jako Otevřeno tomu pomáháme skrz Otevřenou výzvu a další aktivity, po nových předmětech pak voláme naší aktuální akcí Chci si zapsat. Co je dál potřeba, shrnujeme v našem prohlášení ke Kompetenčnímu rámci.

Příběh Reformy přípravy učitelů jako celku přibližuje Markéta Popelářová: