Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů
Šíříme příběhy pozitivní praxe na pedagogických fakultách – zjistit více o projektu »

Občanské vzdělávání:
zkušenosti a praxe terénu

Jak připravit budoucí učitele na výchovu k občanství ve školních třídách i mimo ně? Hledali jsme a našli!

Na Pedagogické fakultě v Brně vznikl předmět, který studentům učitelství přibližuje obsah i myšlenky občanského vzdělávání skrze vlastní zážitek, široký záběr na metody a přístupy a prostor pro vlastní sebereflexi učitele jakožto občana i vzdělavatele k občanství.

 • Pracoviště: Pedagogická fakulta MU v Brně, Katedra občanské výchovy + Centrum občanského vzdělávání
 • Cíl: porozumět smyslu, cílům a sama sobě v rovině občanského vzdělávání, seznámit se s přístupy a metodami občanského vzdělávání
 • Pro koho: všem studentům učitelství magisterského stupně (jako volitelný předmět)
 • Zavedení do studia: podzim 2017

V čem je to zajímavé

 • Předmět je příkladem spolupráce externích pracovišť a pedagogických fakult, což může být všem zúčastněným vzájemným obohacením.
 • Samotná výuka staví na vlastní zkušenosti, prožitku a diskusi o občanství, pro studenty je to tak prostor pro zamyšlení nad sebou samými jako občany a budoucími vzdělavateli občanského vzdělávání.
 • V průběhu výuky se studenti potkávají s mnoha rozličnými přístupy k občanskému vzdělávání, což jim nabízí cennou inspiraci a podněty pro svou vlastní pedagogickou činnost.
 • Předmět rozšiřuje pro svou pluralitu jednotlivých lektorských přístupů i metod samotný pohled na vzdělávání.

Co teď

 • Občanské vzdělávání bude probíhat i v dalším roce, jeho autoři by jej rádi realizovali i na dalších pedagogických fakultách v České republice.
 • Jelikož věříme, že podobné inovace české vzdělávání potřebuje, snažíme se myšlenku přenést též na další pedagogické fakulty. Připravujeme tak akce a debaty se studenty a vyučujícími, které otevřou otázku možného zavedení podobné praxe též v dalších městech.

„Velkým limitem přípravy budoucích občankářů je nedostatečný kontakt s praxí. Tak jsme si řekli: pojďme dát dohromady studenty a lidi z terénu.“

Ondřej Horák, ředitel COV

„Jako obrovský přínos vnímám tu pluralitu, se kterou jsou studenti konfrontovaní. To si myslím, že je pro ně docela změna.“

Milan Hrubeš, vyučující

Přečtěte si celý příběh

Jak to funguje?

Principy předmětu, jak je provázaný se studiem?

Předmět zapadá do magisterského vzdělávacího programu, ve kterém snoubí lektorské i metodické dovednosti jednotlivých expertů s osobnostním růstem, introspekcí i v ukotvování v komplexnosti občanského vzdělávání. Průvodci předmětem nabízí studentům prostor pro reflexi sebe samotných, jakožto budoucích vzdělavatelů v oblastech výchovy občanství i jako občanů samotných. Tento důraz na propojení praktické, tematické i osobnostní stránky tvoří z předmětu komplexní unikát. Principy, východiska a jednotlivé metody práce stojí na samotných lektorech a lektorkách, kteří lekce realizují. proto do literatury uvádíme mnohé metodiky a zdroje, ze kterých je možné se inspirovat.

Studenti si v průběhu šesti setkání ozkoušeli metody dialogické výuky, nástrojů kritického myšlení, skupinové práce a facilitace diskuse, které byly vztáhnuté na témata občanského vzdělávání a jejich využití v praxi. Těmito přístupy měli také možnost nahlédnout na témata kontroverzí ve výuce, participace dětí na školách skrze žákovské parlamenty. Veskrze se průvodci předmětu věnovali také stránce osobnostní, ve kterém hledali vlastní vztah k občanství a kdy reflektovali svou pozici a roli učitelů, jako těch, kdo mají vést druhé ke kompetencím občana. Mimo praktické dovednosti se také pro ukotvení v tématu zabývali v prvních lekcích teorií i pojmy vztahujícími se k demokratickým principům a občanskému vzdělávání.

Jak jej přenést dále?

Předmět Občanského vzdělávání je nejlépe přenést dále spolu s jeho aktéry, kteří jsou v oblasti občanského vzdělávání na domácí půdě experty. Vyslovili se, že mají v zájmu předmět realizovat i na dalších pedagogických fakultách. Jednotlivé myšlenky předmětu lze nejlépe přenést skrze společnou diskusi s jednotlivými lektory, popřípadě z literatury níže, která nabízí jednotlivé metodiky a přístupy k přiblížení témat občanského vzdělávání.

Kdo za tím stojí

 • Za předmětem stojí Centrum občanského vzdělávání, které působí v rámci Fakulty humanitních studií UK v Praze (původně vzniklo pod Masarykovou univerzitou v Brně). Posláním COV je přispět k lepší orientaci ve veřejném prostoru a podpořit občanskou angažovanost a participaci, v tomto případě právě skrze vzdělávání budoucích pedagogů.
 • Centrum občanského vzdělávání
 • NaZemi (ve spolupráci s COV)
 • Katedra občanské výchovy