Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů
Šíříme příběhy pozitivní praxe na pedagogických fakultách – zjistit více o projektu »

Osobnostní a sociální rozvoj

Budoucí učitelé se v Plzni trénují v dovednostech práce se skupinou i sami se sebou. Jak to vypadá v praxi?

Na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni funguje už několik desetiletí nenápadný předmět, zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj skrze metody dramatické výchovy. Protože věříme, že právě takové inovace dnešní vzdělávání potřebuje, rozhodli jsme se na něj podívat zblízka a pokusit se jeho myšlenku rozšířit na další fakulty v ČR.

 • Pracoviště: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra Pedagogiky
 • Cíl: umožnit studentům nahlédnout sebe sama, upevnit jejich dovednosti osobnostního a sociálního rozvoje
 • Zavedení do studia: již v průběhu 90. let

V čem je to zajímavé

 • Pozornost v přípravě učitelů se zde kromě důrazu na vědomosti a didaktiku věnuje také osobnostně-sociální stránce učitelské práce.
 • Studenti se pracovat s vlastním prožíváním různých situací, které jim komunikace a interakce s žáky a se skupinou může přinést.
 • Semináře využívají metod dramatické výchovy k rozvoji pedagogických cílů, studenti tak získávají zkušenosti na vlastní kůži.

Co teď

 • Jelikož věříme, že podobné inovace české vzdělávání potřebuje, snažíme se myšlenku sebezkušenostní přípravy na profesi přenést též na další pedagogické fakulty. Připravujeme tak akce a debaty se studenty a vyučujícími, které otevřou otázku možného zavedení podobné praxe též v dalších městech.

„Předmět OSR mě naučil bavit se s cizími lidmi, oslovovat je a nestydět se před nimi. Zároveň mi to zlepšilo náladu na celý den.“

student předmětu

„Při OSR jsem mohla vypustit starosti a soustředit se na jednu činnost, která byla vždy pro všechny zajímavá a donutila nás spolupracovat. Je důležité umět lidi sbližovat a to mě naučil právě tento předmět.“

studentka předmětu

„Absolvování předmětu OSR shledávám jako přínosnou zkušenost do života. Žijeme ve světě, v němž nelze opomíjet mezilidské vztahy, které by měly být bezpochyby založeny na respektování každého člověka jako jedinečné bytosti. Měli bychom vzájemně tolerovat své potřeby, nároky a touhy, protože každý jsme přeci jiný. Osobnostní a sociální rozvoj napomohl povznést mé postavení ve společnosti.“

student předmětu

„Osobnostní a sociální rozvoj mi ukázal nový směr, jak učit studenty, dodat jim energii a stmelit je dohromady jako tým. Tento předmět dává studentům šanci se projevit, i když to sami předtím neuměli nebo se styděli. Je krásné vidět, že předmět může těmto studentům dát hlas.“

student předmětu

Přečtěte si celý příběh

Jak to funguje?

Na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni existuje na Katedře pedagogiky od 90. let minulého století předmět Osobnostní a sociální rozvoj (dále jen OSR), který studentům pomáhá utvářet jejich učitelskou osobnost. Předmět OSR prošel za dlouhou dobu své přítomnosti na fakultě inovativním vývojem a neustrnul v teoretických konstruktech. Společně se podíváme na to, co OSR studentům nabízí, jakým způsobem se v seminářích pracuje a v čem spočívá jeho nezpochybnitelná užitečnost. Pokusíme se zodpovědět, proč je OSR ve vzdělávání budoucích pedagogů klíčový a nezbytný.

Cílem předmětu OSR je nabídnout studentům v praktických ukázkách metody a techniky vedoucí k uvědomění a upevnění osobních pedagogických kompetencí. Přednášky i semináře předmětu jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních dovedností a kreativity, dále napomáhají v rozvoji schopnosti koncentrace a smyslového vnímání a v neposlední řadě podporují sebeuvědomění studentů, včetně jejich konečné sebereflexe. Studenti si v seminářích vyzkouší základní principy činnostního učení a ověří si zde své osobní dispozice pro práci s lidmi a pro úspěšné vedení skupiny, a také pro prezentování vlastních postojů. Právě učení se na základě vlastní zkušenosti a prožitku je klíčovým momentem v přípravě pedagogů na jejich budoucí profesi.

Smysl předmětu OSR tkví v tom, že se zde potkávají při společné práci studenti napříč různými obory, společně prožívají situace, vůči kterým se vymezují a k nimž zaujímají určitý postoj. Výjimečnost vedení předmětu na FPE ZČU v Plzni spočívá v uplatňování metod vzešlých z britského vzoru divadla ve výchově, prostřednictvím kterých dochází k naplňování pedagogických cílů. Osobnostní a sociální rozvoj je ve vzdělávání budoucích pedagogů klíčový, protože pomáhá studentům upevňovat jejich pedagogickou jistotu. Nabízí jim k prožití situace, se kterými se jako budoucí učitelé mohou setkat a podporuje je ve schopnosti na tyto vzniklé situace adekvátně reagovat a umět je vyhodnotit.

Kdo za tím stojí

Související literatura

 • Belz, H., Siegrist, M. (2001). Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha.
 • Kirkpatrick, L. Kirkpatrick, J. (2005). Transferring learning to behavior. San Francisco.
 • Schulz von Thun, Friedemann. (2005). Jak spolu komunikujeme?: překonávání nesnází při dorozumívání. Vyd. 1. Praha.
 • Valenta, J. (2014). Didaktika osobnostní a sociální výchovy. Praha, 2014.