Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání pedagogů
k dopadu na učení dětí

1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Podporujeme projekty inovací výuky na pedagogických fakultách

3.

Na jejich uskutečnění jsme mezi vyučující rozdělili již 3 000 000 korun

I. ročník

Vybrali jsme 10 projektů inovujících výuku od akademického roku 2021/2022:

Character matters čili na charakteru záleží

Jan Hábl, Pedagogická fakulta Hradec Králové

  • „Projekt vychází z předpokladu, že pedagog pouze nepředává poznatky, ale také formuje charakter žáků a studentů. Studie dokládají, že efektivita vzdělávání zásadně souvisí s osobností pedagoga. Předmět ,,Rozvoj charakteru“ chceme implementovat do vzdělávacího kurikula jako součást společného základu ­– to umožní jeho absolvování všem studentům fakulty bez ohledu na jejich aprobaci. Studenti budou lépe rozumět významu formování charakteru v pedagogickém procesu a budou kompetentní k rozvíjení charakteru svých žáků a studentů. Po pilotním uvedení do praxe na PedF UHK budeme ve spolupráci s Centrem etiky a rozvoje charakteru získávat pro tuto myšlenku ostatní pedagogické fakulty v ČR a jako příklad dobré praxe bychom rádi inspirovali ostatní instituce.“

Výukové videozáznamy pro profesní přípravu budoucích učitelů mateřských škol a prvního stupně základních škol

Jiří Havel, Zora Syslová, Petr Najvar, Petra Vystrčilová, Pedagogická fakulta Brno

  • „Projekt je zaměřený na tvorbu audiovizuálních didaktických pomůcek, které zachycují různé situace edukačního procesu v mateřských školách a ve třídách 1. stupně základních škol. Tyto videozáznamy z dlouhodobého hlediska přispějí k hlubšímu propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů. Aktuální význam projektu spočívá v možnosti realizovat předměty pedagogických praxí i v případě uzavření mateřských a základních škol.“

Inovace předmětů zážitková pedagogika

Richard Macků, Pedagogická fakulta České Budějovice

  • „Projekt „Inovace předmětů zážitková pedagogika“ reaguje na akutní potřebu rozvíjet u studentů učitelství angažovanost a kompetenci aktivizovat své žáky. Východiskem je navýšení a zintenzivnění jejich osobnostní průpravy. Toho chceme docílit proměnou předmětu „Pedagogika zážitku“ do podoby plnohodnotného zážitkového kurzu (tj. vícedenní blokové výuky). Předmět bude ve vyšší míře využívat principů skupinové dynamiky, počítáme také s možností odlišení jednotlivých kurzů dle profesních potřeb studentů. V rámci projektu dojde k materiálnímu dovybavení pracoviště, rekrutování studentských zástupců do organizačních týmů jednotlivých kurzů a především k pilotní realizaci tří nově koncipovaných kurzů v rámci inovovaného předmětu. Nastavenou koncepci hodláme realizovat i v dalších letech. “

Nebojme se prožívání – rozvoj emoční inteligence studentů učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ na PdF UHK

Stanislav Michek, Jana Marie Havigerová, Marie Herynková, Vladimíra Hornáčková, Iva Košek Bartošová, Yveta Pohnětalová, Pedagogická fakulta Hradec Králové

  • „Cílem projektu je rozvíjet kompetence souhrnně označované jako emoční inteligence u cca 340 studentů učitelství. Chceme, aby se budoucí učitelé MŠ a 1. stupně ZŠ nebáli emocí a uměli s nimi vědomě zacházet ku prospěchu dětí, žáků, rodičů a kolegů. Rozvíjeny budou všechny základní složky emoční inteligence (vnímání emocí, využití emocí, porozumění emocím a regulace emocí) – a to jak směrem dovnitř (student sám u sebe), tak směrem ven (student bude tyto schopnosti rozvíjet u svých žáků).“

Didaktická dílna TULKA

Miroslav Slowik, Pedagogická fakulta Liberec

  • „Didaktická dílna TULKA je kreativní platformou pro studenty navazujícího magisterského programu učitelství, ve které se budoucí učitelé seznámí s tvorbou vzdělávacího programu založeného na souvislostech a současnosti. Prostředí Didaktické dílny (dále jen DD) se snaží co nejvíce přiblížit realitě školy a pod vedením zkušených učitelů jsou zde studenti připravováni na svou budoucí profesní dráhu. Studenty čeká týmová spolupráce na kreativních činnostech na jedné straně a interdisciplinární přesah na straně druhé. Absolventi DD jsou schopni sebe sama formativně hodnotit a tomuto hodnocení učit své žáky. Jsou také vybaveni dovedností dále se vzdělávat, komunikovat v týmu, kreativně přemýšlet o procesu vzdělávání, motivovat své žáky a na základě vzoru pedagogického lídra vést pedagogický tým. “

Poradní kruh (council) do škol

Martina Kurowski, Pedagogická fakulta Brno

  • „Náš projekt představuje praxi poradních kruhů (angl. council), kterou lze velmi smysluplně využít ve školním prostředí. Jedná se o způsob práce se skupinou založený na nehierarchických formách partnerské komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Jde o specifickou praxi, která přináší účastníkům inspiraci, nové pohledy, zkušenosti, porozumění a přispívá k řešení konfliktů či ke skupinovému rozhodování. Poradní kruh má svá specifika, která bychom chtěli studentům PdF představit nejen teoreticky, ale zejména prakticky. Chceme klást důraz na trénink jak v rámci sebezkušenosti, tak v rámci vlastní studentské praxe. Od jiných forem kruhových praxí se poradní kruh liší svojí „kvalitou“, která je specifikovaná několika konkrétními znaky, např. varietou forem, záměry, rolí facilitátora, apod. Poradní kruh nabízí bezpečný rámec pro socioemocionální rozvoj žáků i sdílení vzdělávacích obsahů.“

Didaktika ze čtyř perspektiv

Karolina Duschinská, Pedagogická fakulta Praha

  • „Inovace předmětů ,,Základy didaktiky“ (Bc.) a ,,Obecná a školní didaktika“ (nMgr.) v prezenční a kombinované formě studia má potenciál ovlivnit cca 850 studentů ročně. Čtyři perspektivy představují propojení pedagogických, kognitivně-psychologických, výzkumných a praktických východisek, která budou v přípravě a realizaci výuky reprezentována jednotlivými členy řešitelského týmu.“

Studentské inovativní projekty využití technologií ve vzdělávání

Lucie Rohlíková, Pedagogická fakulta Plzeň

  • „V rámci projektu budeme inovovat předmět s názvem „Moderní technologie ve vzdělávání“ realizovaný na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni – a to směrem od přednáškových a dílčích praktických aktivit k aktivitám projektovým. Studenti budou motivováni k vytváření inovativních, kreativních a společensky prospěšných vzdělávacích projektů s využitím technologií. Projekty budou zaměřeny na podporu výuky na základních a středních školách, realizovány budou také projekty určené pro vzdělávání dalších cílových skupin. Díky finanční podpoře projektu budou moci studenti zakoupit materiál či drobné technické vybavení potřebné pro realizaci projektů.“

Zkvalitňování pedagogicko-psychologických praxí prostřednictvím inovace jejich reflexe

Miluše Vítečková, Pedagogická fakulta České Budějovice

  • „Projekt cílí na rozvoj osobnostních a profesních kompetencí budoucích učitelů 1. stupně ZŠ a MŠ. Chceme posílit reflexe praxí jejich rozborem se zkušenými učiteli a podpořit studenty v sebereflexi ve smyslu vnímání sebe sama v profesní roli učitele. Výstupy projektu se promítnou do budoucí práce učitelů s žáky 1. stupně ZŠ a s dětmi v MŠ. V 1. fázi (zimní semestr) bude v 1. ročnících za pomoci videonahrávek z praxí a diskuzí v tripartitě (student, učitel z praxe, akademický pracovník) rozvíjeno a posilováno profesní vidění. Bude cíleno na rozvoj didaktických kompetencí, vnímání strategií výuky a schopnost rozpoznat projevy pedagogicko-psychologických kompetencí zkušeného učitele. Ve 2. fázi (LS) budou studenti prostřednictvím dialogu v rámci tripartity praxi reflektovat a budou vedeni k sebereflexi (včetně využití portfolií, deníků praxe), optimálně v prostředí školy.“

Společně ve třídě a společnosti – co se můžeme vzájemně naučit s mými romskými žáky

Salim Murad, Pedagogická fakulta České Budějovice

  • „Cílem inovace kurzu „Principy tolerance v interkulturní Evropě II“ je zaměřit výuku v celém semestru na otázku vyrovnávání vzdělávacích šancí romských žáků a studentů. Za využití moderních výukových metod si studenti PF osvojí znalosti o romském jazyce, kultuře a specifickém postavení Romů v české společnosti a vzdělávacím systému. Studenti se naučí pracovat s tématem odlišnosti tak, aby uměli v žácích probudit nebo udržet zájem o vzdělávání a snažili se o citlivé vyrovnávání vzdělávacích šancí romských žáků. Budou vedeni k tvořivému měnění vzdělávacích strategií své třídy, aby se žáci učili od sebe navzájem. Cílem kurzu je naučit se pracovat s odlišností žáků – ať už se jedná o odlišnost kulturní, jazykovou, sociální či jinou.“

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy: