Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání pedagogů k dopadu na učení dětí
1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Podporujeme projekty inovací výuky na pedagogických fakultách

3.

Na jejich uskutečnění jsme mezi vyučující rozdělili v II. ročníku 5 000 000 korun

II. ročník

Vybrali jsme 11 projektů inovujících výuku od akademického roku 2022/2023:

Motivace a kreativita v reflektované oborové praxi

Jana Johnová, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

 • Projekt propojuje výuku oborových didaktik s praxí studentů a učí studenty zvyšovat motivaci žáků při výuce. Studenti se zaměřují na oblast motivace, kreativity a mezipředmětových vztahů, a to díky úzké spolupráci s cvičnými učiteli i oborovými didaktiky.

Kolegiální sítě v přípravě budoucích učitelů

Kateřina Juklová, Pedagogická fakulta, Hradec Králové

 • Projekt usiluje o inovaci profesní přípravy budoucích učitelů 2. stupně základní školy a střední školy v oblasti vzájemných vztahů mezi vzdělavateli a budoucími učiteli. Reaguje na zkušenosti s tradiční profesní přípravou učitelů v České republice, které dominuje pedagogika charakteristická vztahovou hierarchičností a převahou nedialogické interakce mezi vzdělavateli a studenty. Jeho záměrem je přispět k rozvoji podmínek, v nichž se jak budoucí učitelé, tak i jejich vzdělavatelé stanou vzájemně se respektujícími a podporujícími partnery a aktéry vlastního profesního učení. Obsahovou náplň tvoří pravidelná supervizní setkávání rozvíjející kolegialitu a vzájemnou podporu, díky které mohou budoucí učitelé a jejich vzdělavatelé čelit problémům společně. Účastníci kolegiálních sítí spolu s touto novou zkušeností získají nové perspektivy na mnoho pracovních záležitostí, užitečné kontakty, nová přátelství a v neposlední řadě užitečné tipy pro práci se skupinovou dynamikou ve vlastní výuce.

Kontroverzní témata v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ

Veronika Plachá, Pedagogická fakulta, České Budějovice

 • Projekt posiluje kompetence studentů učitelství pro MŠ a 1. stupeň citlivě komunikovat a účinně jednat v situacích, v nichž se otevírá téma smrti, sexuality, nejrůznějších odlišností, či jiné téma, o kterém může být pro učitele náročné s dětmi hovořit. Kromě informací a poznatků nabízíme studentům příležitost uvědomit si své zkušenosti a přesvědčení, případně možnost je kultivovat.

Učitel je hrdina – Prevence online rizikového chování dětí

Martin Kaliba, Pedagogická fakulta, Hradec Králové

 • Projekt rozvíjí kompetence studentů učitelství v oblasti prevence online rizikového chování dětí a mládeže vytvořením souboru metodických materiálů pro primární prevenci. Studenti se připravují na zvládání situací spojených s ohrožením žáků a studentů jednotlivými formami online rizik (kyberšikana, grooming, fake news, desinformace, sexting, online pornografie atd.).

Tvořivost jako klíčová kompetence učitelů

Věra Uhl Skřivánová, Fakulta pedagogická, Plzeň

 • Studenti se učí rozvíjet schopnost nacházet různá inovativní a originální řešení problémů, nikoli jen šablonovitě opakovat vyučovací postupy a metody předchozích učitelských generací. Umělecké obory nabízí oproštění od těchto schematických návyků, a to prostřednictvím kreativních výtvarných, hudebních, dramatických činností, humorných úloh, zážitkových aktivit, které rozvíjí tvořivost a flexibilní myšlení studentů.

Reflexe pedagogické komunikace prostřednictvím videozáznamů

Klára Kováčová, Pedagogická fakulta, České Budějovice

 • Studenti zvyšují své kompetence v oblasti pedagogické komunikace, hodnocení a osobnostně profesního rozvoje prostřednictvím natáčení mikrovyučování. Videozáznam pak studenti dále analyzují , to jim umožňuje zaměření na detailní analýzu všech sledovaných oblastí.

“Spolupraxe” – na cestě ke kompetentním učitelům

Milan Podpera, Fakulta pedagogická, Plzeň

 • Studenti rozvíjí profesní kompetence budoucích učitelů MŠ, zejména v oblasti reflexe a hodnocení vlastního pedagogického působení. Pedagogové tvoří nástroje, které studentům pomohou komplexně nahlížet na jejich profesní rozvoj, evaluovat jejich pedagogické působení a stanovovat si cíle ve svém profesním růstu.

Rozvoj kreativity a kritického myšlení dětí

Eva Koželuhová, Pedagogická fakulta, Praha

 • Studenti rozvíjí své osobnostní a profesní kompetence v oblasti komunikace s žákem, která rozvíjí kritické a tvořivé myšlení. Kompetence studentů jsou rozvíjeny prostřednictvím práce s dětskou literaturou při rozvoji čtenářské pregramotnosti a gramotnosti. Využívají také výukové videozáznamy z praxe a jejich vlastní praxe reflektované v tripartitě.

Badatelsky orientovaná výuka v přírodovědném vzdělávání

Barbora Lanková, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

 • Studenti získávají kompetence na základě vlastní zkušenosti s badatelskou koncepcí výuky v inovovaných předmětech. Je důležité, aby se studenti učitelství od prvního ročníku svého studia nesetkávali pouze s množstvím informací, ale aby se především učili, jak potřebné informace předat budoucím žákům efektivním a smysluplným způsobem – badatelsky orientovanou výukou.

Jak na žáky s odlišným mateřským jazykem?

Hana Svobodová, Pedagogická fakulta, Brno

 • Studenti získávají bližší informace o problematice odlišného mateřského jazyka. Podpoří integraci jedinců s odlišným mateřským jazykem do společnosti a napomohou při bourání komunikačních bariér. K uskutečnění těchto úkolů využijí nově vytvořené učební materiály.

Nenásilná komunikace ve výuce didaktiky českého jazyka

Adam Veřmiřovský, Pedagogická fakulta, Brno

 • Studenti si osvojují rámec nenásilné komunikace a učí se jej využít při výuce českého jazyka. Rozvíjejí také schopnost sebehodnocení a klíčové komunikační kompetence, které využijí při další práci s žáky v rámci pedagogické praxe.

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy: