Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání pedagogů k dopadu na učení dětí
1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Podporujeme projekty inovující pedagogická pracoviště

3.

Na jejich uskutečnění jsme mezi vyučující rozdělili v III. ročníku 5 000 000 korun

III. ročník

Vybrali jsme 6 projektů inovujících výuku od akademického roku 2023/2024:

Pedagogicko-psychologické portfolio

Pedagogická fakulta, Praha

  • Záměrem projektu je podpořit studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK během jejich 5letého studia v systematickém užívání pedagogicko-psychologického portfolia k reflexi svých profesních kompetencí a plánování jejich dalšího rozvoje. Bude zpracován systém a struktura portfolia. Koncepce bude rozpracována do dílčích výukových cílů směřujících k rozvoji kompetencí v oblastech výuková komunikace, plánování výuky, individualizace výuky, formativní hodnocení, aktivizující metody výuky, klima třídy a do jednotlivých portfoliových úkolů.

Mapa profesního rozvoje studentů učitelství

Pedagogická fakulta, Brno

  • Díky projektu studenti hlouběji porozumí významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě. Mapa profesního rozvoje bude zpracována digitálně jako vizuální síť. Provázání předmětů ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy.

Rozvoj komunikačních kompetencí v jazykově heterogenních třídách

Pedagogická fakulta, Brno

  • Projekt inovuje přípravu studujících k rozvoji jejich kompetencí pro práci s jazykově (i kulturně) heterogenními skupinami, a to jak po stránce pedagogické a didaktické, tak organizační, sociální a interkulturní. Vedle zážitkové pedagogiky navrhujeme jak konkrétní inovace stávajících předmětů, tak i nové předměty a aktivity, jejichž cílem je maximálně praktickou formou seznámit studenty s možnostmi práce s jazykově heterogenní třídou. Dalším cílem je vést budoucí vzdělavatele k dovednostem v oblasti psychohygieny a sebepéče jako předpokladu pro vytváření příznivého klimatu ve školním prostředí.

Učitel jako sociální opora

Pedagogická fakulta, Ostrava

  • Pokud se dítě ocitne v náročné životní situaci, je to právě učitel, který mu může pomoci zorientovat se v dané situaci a poskytnout mu oporu. Vzhledem k této skutečnosti chceme u budoucích učitelů dosáhnout hlubšího poznání a porozumění specifickým podmínkám a situacím žáků a rozvinout jejich profesní kompetence v takové míře, aby byli schopni k těmto individuálním zkušenostem každého dítěte v rámci edukace adekvátně přistupovat.

Pedagogicko-psychologické kompetence na cestě k učitelství

Pedagogická fakulta, Praha

  • Projekt cílí na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí studujících učitelských oborů na PedF UK. Studující prochází řadou předmětů nabízených katedrou psychologie, katedrou pedagogiky a katedrou speciální pedagogiky. Přestože jsou kvalitní, vnímáme, že jako celek by měla být nabídka předmětů systematicky prověřena a doplněna. Rozbor předmětů bude sledovat dvě hlediska: 1) které kompetence předměty naplňují, 2) jaká je návaznost a obsahový překryv mezi předměty. V první fázi projektu budeme na základě platných dokumentů a profilu absolventa formulovat konkrétní pedagogicko-psychologické kompetence, které jsou smysluplné pro učitelskou přípravu. Jejich prizmatem posoudíme všechny předměty a navrhneme jejich úpravy, včetně případného vzniku nových předmětů a úprav státních závěrečných zkoušek. Výstupem bude “mapa předmětů”, která studujícím pomůže orientovat se v nabídce předmětů na základě rozvíjených kompetencí a výstupů učení.

K nové státnici jen s pedagogickou přípravou

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

  • Záměrem projektu je podpořit u studentů a studentek studujících bakalářské programy zaměřené na vzdělávání rozvoj didaktických a pedagogicko-psychologických kompetencí vedoucích k utváření jejich činnostně orientovaného vyučovacího stylu. Cíle bude dosaženo inovací předmětu Úvod do pedagogické praxe ve spojitosti se zavedením nové formy státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie založené na studentově tvorbě a obhajobě pedagogické přípravy.

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy: