Přibližujeme studentům obsah reformy přípravy budoucích učitelů

V českém vzdělávacím systému se aktuálně dějí velké věci týkající se jak žáků na základních školách, tak i budoucích učitelů. Kromě velké revize Rámcových vzdělávacích programů je to i reforma přípravy budoucích učitelů, kterou jako Otevřeno aktivně podporujeme. Věříme totiž, že přináší změny, které jsou pro vzdělávání budoucích učitelů zcela zásadní.

Ministerstvo školství si plně uvědomuje, že inovací pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů může být dosaženo pouze tehdy, pokud jsou změny detailně vysvětleny. A právě za tímto účelem pořádá od letošní zimy tzv. „roadshow“ po českých pedagogických fakultách, během které detailně představuje podobu a podstatu reformy vedením fakult a dalším akademikům. Prezentace již proběhly na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, Brně, Praze, Ostravě, Plzni, v Liberci, Olomouci a Hradci Králové. 

Při příležitosti pražské, olomoucké a hradecké zastávky jsme za Otevřeno uspořádali debatu, jejímž cílem bylo přiblížit obsah reformy studentům a dalším akademikům. Na pražské debatě jsme se zabývali reformou jako celkem, představili jsme tedy její záměry a jednotlivé cíle. Například jsme zjišťovali, jaký cíl je pro debatující nejdůležitější, nebo zda spatřují v obsahu nějaká kritická místa.

Jaké jsou cíle reformy?

  1. Zavedeme do systému kompetenční profil a vyhodnocování absolventů podle něj.
  2. Proměníme pedagogické praxe a úžeji se školní praxí provážeme celé fakulty.
  3. Otevřeme systém inovacím a novým cestám přípravy učitelů a budeme je podporovat.
  4. Společně se zasadíme o větší internacionalizaci a otevřenost inspiraci ze zahraničí.
  5. Podpoříme zvyšování atraktivity učitelského studia pro kvalitní uchazeče.
  6. Rozvineme oborové didaktiky.

Na olomoucké a hradecké debatě jsme se již blíže zaměřili na cíl 1 Reformy, který se týká aktuálně připravovaného Kompetenčního profilu absolventa učitelství, hlavně pak na konkrétní kompetence, se kterými by měl budoucí učitel odcházet do praxe. Také se debatovalo o průběžných evaluacích absolventů, jejichž výsledky mají být podkladem pro další rozvoj učitelských studijních programů a fakult, o flexibilnosti a dalším vývoji Kompetenčního profilu a o možném zapojení studentů učitelství a vzdělavatelů do jeho tvorby. 

V každém z debatních panelů zasedli zástupci z vedení dané fakulty, z MŠMT a z Otevřena. Primárním záměrem těchto otevřených debat je informovat aktuální studenty učitelství, aby se v současných změnách orientovali, případně se do nich i aktivně zapojili. Usilujeme o to, aby se potkali v jednom sále se zástupci fakulty i se zástupci MŠMT a doptali se na věci, které je ohledně reformy zajímají. 

Jedině při zapojení studujících, tedy budoucích učitelů, kteří přijmou myšlenky a změny za své a reformu budou poptávat, může být již odstartovaná reforma fakult opravdu úspěšná. Věříme, až se tak stane, stane, změny se brzy projeví i ve vzdělávání žáků na základních a středních školách. 

Autor: Michal Pajer, Otevřeno