Stanovisko organizací Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Začni učit! k návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících před 3. čtením ve Sněmovně

Vláda na konci srpna 2022 předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., sněmovní tisk 289, který 23. března 2023 prošel druhým čtením. Novela zákona se těší široké podpoře napříč politickým spektrem a byla opakovaně označována za prioritu vlády. Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! tento návrh novely vítají a podporují jeho brzké schválení, jelikož obsahuje řadu smysluplných a potřebných změn pro ředitele, učitele a žáky. Konkrétně učitelům zajišťuje systémovou podporu v průběhu celé jejich profesní dráhy, což významně přispěje k zajištění dostatku kvalitních učitelů v českém školství.

Jedná se zejména o zkvalitnění učitelské přípravy díky ukotvení pozice provázejícího učitele, o podporu začínajících učitelů zavedením adaptačního období a pozice uvádějícího učitele, ukotvení třídního učitele a garanci platů učitelů navázáním na průměrnou mzdu v ČR. V případě ukotvení provázejícího učitele organizace podporují schválení pozměňovacích návrhů A1 až A23 zahrnujících rozšíření této pozice o provázející učitele účastníků dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 22 odst. 1 písm. a).

PROVÁZEJÍCÍ UČITEL je zkušený učitel, který provází studenty učitelství na praxi ve škole a společně s nimi výuku plánuje a reflektuje. Zajišťuje tak kvalitu praxe a její smysluplné propojení s teoretickou výukou na fakultě. Ukotvení provázejícího učitele v návrhu novely je základem pro další nezbytnou podporu této pozice, která je klíčovým předpokladem naplnění cílů probíhající reformy přípravy učitelů MŠMT. Mezi tyto cíle patří zvýšení kvality studijních praxí, potažmo kvality učitelské přípravy jako takové. Vzhledem k tomu, že významnou cestou k učitelské kvalifikaci je vedle studijních programů vysokých škol také doplňující pedagogické studium, vítáme a podporujeme také schválení předloženého pozměňovacího návrhu v rámci balíčku pozměňovacích návrhů A1 až A23, který umožní posílit kvalitu obou kvalifikačních cest a zajistí podporu všech provázejících učitelů.

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE. Díky návrhu novely má být začínajícím učitelům nově garantována doba dvou let adaptačního období, během které škola tyto učitele podporuje, a to zejména tím, že jim určí uvádějícího učitele. Pozici a činnost uvádějícího učitele zákon nově ukotvuje a umožňuje tak jeho další podporu. Role uvádějícího učitele spočívá v metodické podpoře a reflexi pedagogické činnosti, pomáhá také při seznámení s běžným provozem školy nebo administrativou. Toto opatření ulehčí začínajícím učitelům profesní začátky, sníží riziko brzkých odchodů ze školství, čímž pozitivně přispěje k řešení nedostatku kantorů v ČR.

GARANCE VÝŠE PLATŮ PRO UČITELE. Současně má díky novele dojít ke garanci minimálního objemu platových prostředků pro danou školu či školské zařízení tak, aby objem financí určený na výši učitelského platu v průměru odpovídal nejméně 130 % průměrné mzdy v ČR. Tímto zákonným ukotvením bude vláda vázána k zajištění dostatečného objemu těchto finančních prostředků během vyjednávání o rozpočtu. Jde o důležité opatření, které posiluje jistotu stabilního a odpovídajícího odměňování českých učitelů a které rovněž přispěje k vyšší dlouhodobé atraktivitě učitelské profese a zájmu o ni. Do budoucna by měla vláda svůj závazek rozšířit na všechny pedagogické pracovníky, jak bylo původně záměrem v programovém prohlášení vlády. Vláda na vzdělávání v ČR nesmí šetřit, protože se jedná o klíčovou oblast pro prosperitu naší země.

Kontakt:

Markéta Popelářová, vedoucí politického programu Otevřena, +420 732 670 077

Otevřeno je hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách, které usiluje o proměnu vzdělávání budoucích učitelů.

Kateřina Konrádová, vedoucí Advokačního týmu Učitele naživo, +420 774 625 813

Učitel naživo  je nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů jsme vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, +420 608 448 978

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.

Jana Fryzelková, jednatelka Začni učit!, +420 773 692 530

V Začni učit! provázíme potenciální učitele od první myšlenky na školství, přes výběr pedagogické kvalifikace, až po výběr a nástup do školy. Věříme totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.